Kursna lista

Izaberi novi datum

VALUTA ZEMLJA NAZIV VALUTE
EUR Evro
NAZIV KURSA VREDNOST
Prodajni kurs Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd za SOGELEASE 126.1829
Prodajni kurs Narodne banke Srbije za EFEKTIVU 124.3237
Prodajni kurs Narodne banke Srbije za DEVIZE 124.8195
SREDNJI kurs Narodne banke Srbije 123.9518

U cilju plaćanja lizing rate primenjuje se kurs aktuelan na dan dospeća rate, a rata preračunata u dinare po navednom kursu ostaje nepromenjena bez obzira na dan plaćanja.

Molimo Vas da obaveze izmirujete na dan dospeća (definisano planom otplate ugovora o finansijskom lizingu), u suprotnom, za svaki dan kašnjenja zaračunava se zakonska zatezna kamata u skladu sa Opštim uslovima, Zakonom o visini stope zakonske zatezne kamate i Odlukom Ustavnog suda Republike Srbije, a navedena docnja biće evidentirana u Kreditnom birou.

Vaše obaveze izmirujete uplatom na račun 275 - 0000220034711 - 18

SG Leaseing
Predmeti lizinga u ponudi
Korisnički servis
izrada sajtova